piwik-script

Intern
  Fakultät für Humanwissenschaften

  Netzverantwortliche

  Michael Byrd, M.A.

  Telefon: +49 931 31 82699

  Frank Seyfarth

  Telefon: +49 931 31 88540

  Dr. phil. Florian Krückel

  Telefon: +49 931 31 88817

  Prof. Dr. Heinz Reinders

  Telefon: +49 931 31 85566

  Lehrstuhl Empirische Bildungsforschung

  Dr. phil. Florian Krückel

  Telefon: +49 931 31 88817

  Lehrstuhl für Systematische Bildungswissenschaft

  Markus Düll

  André Siebe

  Telefon: +49 931 31 80782

  Tobias Morawietz

  Telefon: +49 931 31 80260

  Prof. Dr. Roland Deutsch

  Telefon: +49 931 31 82692

  Panagiotis Karageorgos

  Telefon: +49 931 31 80874

  Dr. Albrecht Sebald

  Telefon: +49 931 31 82194

  Dr. phil. Jörg Klawitter

  Telefon: +49 931 31 84856

  Michael Byrd, M.A.

  Telefon: +49 931 31 82699

  stud. Mitarbeiter*in NV Wittelsbacherplatz

  Telefon: +49 931 31 89827

  Leni Striegel

  Dokumente
  IT-Datenblatt